Home / Uncategorized / Tambo Alam Minang – Lyb-Arya-n Pusthaka

Tambo Alam Minang – Lyb-Arya-n Pusthaka

Proses ini akan dikerjakan tahap demi tahap R. Tadung dimulai maret 2020

Translasi / Alih Aksara ini berasal dari Tambo Dt. Tuah yang diterbitkan tahun 1926:

 

Halaman 2:

Baris 1. Mereka itu dan sekalian hakim mangka tatkala akal
Baris 2. mereka itu orang yang berkehendak daripada sekalian kebenaran dan
Baris 3. kebatilan supaya jangan tersembunyi watak **** atas tiap tiap
Baris 4. yang mempunyai hati yang tajam lagi memutuskan iya bagi
Baris 5. alam yang sungguh lagi dipindahkan iya daripada sarak dan adat
Baris 6. adanya.
Baris 7. Tetapi bermula ketentuan ketentuan kitabnya ini setengahnya
Baris 8. daripada adat sariat **** Anbya yang dahulu dahulu ****
Baris 9. adanya. dan alah lama mufakat atasnya dengan sekira kira kbanyakan
Baris 10. iya bagi **** ****** tiap tiap nagari dan tempat adanya
Baris 11. setelah membaca akan kitab ini dengan memutuskan bagi kehendak
Baris 12. antara sarak dan adat daripada sekalian alam alam mereka itu
Baris 13. dan sekalian hakim mereka itu mempunyai akal dan bicara
Baris 14. mereka itu kemudian daripada itu maka beroleh kenyataan kenyataan dan
Baris 15. ketentuan yang dibahasakan atasa bahasa jawi supaya mudah
Baris 16. menghapalkan diya dan mengetahui budi pada sekalian urang yag
Baris 18. baru berkehendak kepada lagi tiada berpulang pasalnya dan
Baris 19. *** dan hadisnya dan maunatuk dan masalah masalah dan asalnya
Baris 20. melainkan atas sekira kira paham patut mendapat sekalian kebenaran
Baris 21. dan keadilan bagi manusia dan Makluk Allah Taa’la.
Baris 22. Maka permulaannya dan dibaca perkataan perkataan Limbago dan adat
Baris 23. Supaya Patut bercampur campur didalamnya beberapa kenyataan undang undang.

R. Tadung

Halaman 3:

Baris 1. Bismillahirahmanirrahim
Baris 2. tambo alam minangkabau
Baris 3. bermula segala puji pujian bagi allah taala tuhan kita
Baris 4. seru sekalian alam dan tilah selawat Allah Taala atas panghulu
Baris 5. kita nabi Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian
Baris 6. mereka itu adanya
Baris 7. maka ketahui olehmu hiya tholib telah menggabarkan Allah Taala
Baris 8. akan dikau akan alam barang barang yang tiada engkau mengetahui adanya.
Baris 9. Bermula Allah Taala tuhan kita yang menerangi tujuh pitala
Baris 10. langit dan tujuh pitala bumi dengan berkat Muhammad SAW, Amin,
Baris 11. Penghuu sekalian manusia dengan karunia Allah Taala dan pertunjuk
Baris 12. pertunjuknya
Baris 13. Allah Taala dan telah menjadikan Allah Taala akan Segala
Baris 14. Malaikat yang mempunyai sayap dua dua dan tiga tiga dan ampat ampat
Baris 15. adanya.
Baris 16. bermula inilah jamalah pada menyatakan dan menerangkan yang atut
Baris 17. dipakai oleh sekalian isi alam ini pada nagari arab
Baris 18. parsi dan ajam mejadikan pakaian pada pihak masrik nda magrib
Baris 19. daripada sekalian raja raja yang mempunyai kerajaan pada tiap tiap nagari
Baris 20. arab parsi dan ajab daripada masa nabi adam alaihisalam l
Baris 21. lalu kepada kesudah kesudahan anbya dan yaitu nabi Muhammad SAW. Amin.
Baris 22. dan pada menyatakan akan tiap tiap hukum yang benar atas dan
Baris 23. yang ditaruhnya bagi sekalian yang mengikuti orang yang arif.

R. Tadung

Halaman 4:

Baris 1. Dipahamkan maknanya karena ***** padanya segala safaat dan segala
Baris 2. nama nama bilang padanya.
Baris 3. Bermula huru itulah pergantungan sekalian ***** yang ada **** (tidak terbaca)
Baris 4. Muhammad adanya dan bermula nur muhammad itulah ikutan sekalian
Baris 5. memaknata yang ada iya bermula hdaiah yakni ertunjuk daropada Allah
Baris 6. Taala dengan karunia iadanya.
Baris 7. bermula Allah Taala mendzohirkan kebesarannya limbago adam
Baris 8. alaihi wasalam yakni tanah kejadian adam itu diambil oleh jibril
Baris 9. daripada bumi yang baik maka yaitu bumi tempat ka’bah
Baris 10. Allah dan bumi surga janatul purus dan bumi baitul makdis
Baris 11. dan barang nagari parsi daripada bumi yang tujuh pangkat adanya
Baris 12. sekira kira daripada izin allah taala daripada memerintahkan kepada
Baris 13. jibril alaihi salam adanya maka jibril yang menampuk tanah
Baris 14. itu akan limbago nabi Allah Adam alaihi salam kemudian maka
Baris 15. menuangkan aruh nabi allah adam itu yang keluarkan daripada
Baris 16. nur muhammad yang asal itu ke dalam lembaga nabi adam itu adanya serta
Baris 17. dipetaruhkan iya nur muhammad itu didalam limbaga adam itu
Baris 18. Nur muhammad itu mengandung agama yang sebenarnya dikatakan akan dia
Baris 19. daripada rukun iman dan rukun islam dan tauhid dan rukun
Baris 20. makrifat daripada perhimpunan nur huruf alif yaitu adanya maka
Baris 21. nur yang terjalin pada hati sanubari itulah yang dinamakan

R. Tadung

Halaman 88

Baris 1. Panghulu Kapala yaitu menurut Tinggi Rendah Pangkatnya Pula.
Baris 2. Meskipun segala laras laras di Minangkabau Sudah Menjadi Kepala
Baris 3. Tepapi apa apa yang akan dibuatnya mesti sepakat juga dengan
Baris 4. segala panghulu panghulu dalam nagari sebab panghulu itu adajuga dan
Baris 5. Antawan masing masing menurut kata adat yaitu berjanjang naik
Baris 6. bertangga turun
Baris 7. Didalalm Nagari Padang Waktu OIC? datang segala orang besar
Baris 8. yang menjadi kepala di padang adalah salapan orang yaitu 1. datuk
Baris 9. bandaro maharaja besar, 2. datuk Sangguno Dirajo, 3. datuk rajo
Baris 10. gunung padang, 4 datuk rajo di hilir, 5. datuk maharajo lelo, 6. datuk
Baris 11. raju indo bumi, 7 datuk paduka magek 7 datuk raju di padang
Baris 12. setelah datuk rangkayo kacil di angkat oleh OIC? dalam tahun
Baris 13. 1667 menjadi panglima maka barulah panghulu itu bertambah 4
Baris 14. orang lagi yaitu 1 datuk tumanggung, 2. datuk rangkayo basar, 3 datuk
Baris 15. indoganti, dan 4 datuk sutan besar dari tahun itulah panghulu
Baris 16. jadi dua belas orang dan satu panghulu yang mana orang
Baris 17. balanda menamai panglima ini gunung maka menjadilah 13 orang
Baris 18. menjadi orang besar di Padang sebab segala orang itu kebanyakan
Baris 19. berasal dari 13 kota solok baris adat inilah yang menjadi
Baris 20. kan panghulu 12 dan satu panglima di Nagari Padang.
Baris 21. **** Heran Sahilia kamauan orang padang sejak
Baris 22. tahun 1730 tidak dipakainya lagi galar datuak datuak itu
Baris 23. hanya diganti gelar itu dengan gelar orang kebanyakan saja tatapi

R. Tadung

Halaman 89

Baris 1. Gelar itu ada juga disebut panghulu yaitu
Baris 2. 1 Sutan Amas Panghulu, 2 Raju Gundam Bandaharo, 3 Raju Padang
Baris 3. Panghulu, 4 raju di hilir panghulu, 5 raju jalahir panghulu
Baris 4. 6 maharajo lilo panghulu, 7 maharajo indra panghulu 8 magi’
Baris 5. setia raja panghulu, 9 datuak kayo panghulu, 10 raju bujang panghulu,
Baris 6. 11 malin kayo panghulu, 12 nan kodo sati panghulu, 13 sinaro panghulu
Baris 7. adapun yang mula mula menerima kompani belanda bertemu muka tiba
Baris 8. di padang iyalah datuk rangkayo kecil, datuk maharajo besar, raja
Baris 9. mansur satu laras koto piliang dan laras budi caniago.
Baris 10. setelah kompeni sampai di Padang maka dibuatlah perjanjian
Baris 11. dengan datu datuk tadi serta dengan darat 13 kota yaitu datuk datuk
Baris 12. bandaro panjang orang solok datuk rajo nan gadang orang
Baris 13. salayo dan datuk mangkudun sebagaimana sudah dicaritakan
Baris 14. juga di atas bahasa waktu sultan alif memerintah sangatlah
Baris 15. lemahnya pemerintahan di Minang Kabau sehingga aceh sedang memerangi
Baris 16. orang padang
Baris 17. maka mupakatlah orang itu minta tolong kepada kompeni
Baris 18. akan memerangi orang aceh itu sehingga orang aceh itu lari
Baris 19. kenagarinya kembali
Baris 20. Dan lagi diparbuat pula perjanjian antara kompeni
Baris 21. balanda dengan panghuludi padang serta darat 13 kota apabila
Baris 22. mendirikan panglima atau bandaharo melainkan sepakat dengan solok
Baris 23. selayo yaitu menurut perjanjian mereka itu 1 solok 2 salayo 3 padang 4 kompani

R. Tadung

Halaman 90

 1. Jikalau Panglima di Koto Piliang melainkan bendaharo dibodi
 2. caniago apaibla panglima di bodi chaniago melainkan bandaharo pada
 3. koto piliang dan jikalau menaian panglima atau bandaharo dipakai
 4. adatnya kepada solok salayo maka mupakatlah solok salayo dibawah
 5. jawa siapa yang akan menjadi bandaharo atau akan menjadi
 6. panglima manurut pepatahnya.
 7. terkembang payung terkucut payung dibawah jawa
 8. kemudian beberapa lamanya maka dijadikan pangkat panglima
 9. itu rukun yang pertama di padang dan satu bandaharo yang akan
 10. menjadi janjang adat demikianlahperaturan di nagari padang masa
 11. dahulunya.
 12. Tetapi meskipun demikian ditambah dengan beberapa ibarat
 13. dibawah ini supaya kambang perhatikan:
 14. Satu Solok Dua Salayo, Tigo Padang Ampek Kumpani
 15. Suluh Banang Lai Manggilau, Kok kunun kain samato ragi
 16. Adat barluki di Limbago, Bangkal Ganuak Cupak Buatan
 17. Pantangan adat nan usali, lah patut andang dikarisi
 18. kami mendengar kabar barito, dandanglah panuah dimuatan
 19. ilok ilok berlayar musim kini, antar angin lai salasai
 20. jangkau adat belabas bari, lah patut bermain andang
 21. kait harta buhullah mati, rumit dibadan batanggang surang
 22. labuah kok dianjak urang baladang, cupak kok dililia urang di jalan
 23. turak pacah buliahlah hilang, salasai banang dikumpalan
R. Tadung

-6.256921
106.793896


Source link

About minangheritage

Minangkabau Heritage adalah sebuah gerakan konservasi Warisan Budaya Minangkabau yang berangkat dari kesadaran akan perlunya portal open data dengan sumber terbuka yang bertemakan Kebudayaan Minangkabau. Proyek ini diselenggarakan secara gotong royong baik dari sisi teknis, penyuntingan naskah dan pelbagai kegiatan lainnya. Saat ini ada 3 Sub Tema besar yang sedang dikerjakan yaitu : Sejarah Minangkabau, Budaya Minangkabau, Warisan Minangkabau. Ingin berpartisipasi ? Silahkan kirim file, naskah, dokumen anda melalui menu yang tersedia atau kiri email beserta lampiranya ke [email protected]

Check Also

Undang nan Sambilan Pucuk, Kato Pusako, Pakaian Dunia dan Akal dalam Bagian Tambo Radja Undang Undang Adat Limbaga – Lyb-Arya-n Pusthaka

Oendang Oendang Adat Limbago begitulah judul naskah dengan kode Or. 12.182 yang disalin oleh Sutan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *