Home / Naskah Lokal / Tambo Kurai V Jorong

Tambo Kurai V Jorong

Elok ranahnyo Minangkabau rupo karambia tinggi2 cando pinangnyo
lingguyuran, rupo rumpuiknyo ganti2an, gunuang Marapi jo Singgalang,
Tandikek jo gunuang Sago, gunuang Pasaman jo Talang, nan bagunuang babukik2
nan bahutan barimbo labek nan babukik baguo batu nan bangarai balurah dalam
nan badanau aia mailia nan batasik bapayau bayau, sasukek duo baleh tahia
dicupak mangko digantang, nan lunak ditanam baniah nan kareh dijadikan
ladang nan bancah palapeh itiak, ganangan katabek ikan, bukik batu tambang
ameh jo perak, batu baro jo minyak, batanam nan bapucuak mamaliharo nan
banyao, sawah tumpak batumpak2, ladang bidang babidang, sawah batumpak di
nan data, ladang babidang di nan lereang, banda baliku turuik bukik, cancang
latiak niniak muyang, tambilang basi rang tuo kito, sawah lah sudah jo
lantaknyo, ladang lah sudah jo ranjinyo, luhak diagiah bapangulu rantau
dibari barajo, nagari nan ba ampek suku dalam suku babuah paruik, kampuang
diagiah ba nan tuo, rumah dibari batungganai, nagari bapaga dengan undang,
kampuang bapaga dengan buek, nan basasok bajarami bapandam pakuburan
balabuah batapian bakoroang jo kampuang barumah batanggo basawah baladang
babalai bamusajik, Adatnyo basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak
mangato adat mamakai, adatnyo kawi syaraknyo lazim, labuahnyo panjang cindai
tajelo, kasiaknyo mipih bak dipipia, kasiak haluih bak ditintiang, batu
bulek susun basusun pudiang ameh batimba jalan salo mayalo pudiang itam,
limau manih pautan kudo, kamuniang sandaran alu aia janiah titian batu nan
jauah buliah dituruti nan dakek buliah dijalang, Rumah Gadang sambilan ruang
nan salanja kudo balari salitak kuciang malompek, sandi banamo alau adat,
tonggak banamo kasandaran, pancuang turang alang katabang, tuturan labah
mangirok, gonjong rabuang mambucuik paran gamba ula ngiang baukia ba-mego2,
ukia banamo batang padi, kaluak paku kacang balimbiang batatah aia ameh salo
manyalo aia perak, lantainyo data balantai papan, licin balantai kulik, ka
ujuang surambi papek katangah rajo babandiang, tatapan undang sangkutan
pusako, tampek maniru manuladan, nan bajanjang naiak batanggo turun, naiak
dari janjang nan dibawah turun dari tanggo nan diateh, kok raso dibaok
naiak, pareso dibaok turun, mamakai malu jo sopan, sarato raso jo pareso,
ereang dengan gendeang, untuak bahanggo dengan tanggo, kok barek samo
dipikua ringan samo dijinjiang, nan ado samo dimakan nan indak samo dicari,
tatungkuik samo makan tanah, tatilantang samo minun ambun, rankiang baririk
dihalaman partamo Sibayau-bayau, duo Lumbuang baperong tigo bilangan jo
Sitinjau Lauik, nan banamo Sibayau-bayau guno padinyo makanan sarumah jo
tanggo, kapanuruik alua nan luruih panampuah jalan nan pasa tumbuah di adat
nan kabaisi, limbago nan kadituangi, satantangan Lumbuang Baperong
kapanunggang koroang jo kampuang, kok tibo dimaso sulik, nan senteang patuik
kadibilai, nan kurang patuik ditukuak nan singkek kadiuleh, jiko Sitinjau
Lauik gunonyo kapanyapo dagang lalu, kapananti tamu nan datang, kok lapa
dibari nasi kok auih diagiah aia itu nan banamo adat sopan jo santun,
karatau madang dihulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu
dikampuang paguno balun, laguah laga buni pidati, pidati taruih jalan ka
Padang nan kabau kabajalan juo, sasuok dapek pagi sasuok dapek patang
Minangkabau takana juo”

Dahulu diranah Minangkabau tidak memiliki hukum positif, yang ada hanya
hukum rimba ‘Siapo Kuek Siapo malendo, siapo tinggi siapo manimpo’ kemudian
oleh dua orang bijak iaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan
Sabatang dibuat sebuah perangkat Hukum Adat dan Suku agar diperoleh
perdamaian dalam Nagari dimana “nan lamah dilinduangi dan keadilan untuak
saluruah anak nagari’.  agar mudah mengawasinya dibuatlah ukuran untuk baik
atau buruk suatu tindakan atau perbuatan ‘Di ukua jo jangko, dibarih jo
balabeh, dicupak jo gantang, dibungka jo naraco, disuri jo banang’

Niniak Urang Minang Anak Puti Bidodari dari Sarugo (sebuah Mitos)

Adopun warih nan bajawek pusako nan batarimo umanaik nan bapakai dari rang
tuo kito dahulunyo nan sabarih bapantang ilang satapak bapantang lupo, kok
hilang nan sabarih ka guru kito tanyoan kok lupo nan satapak cari tunggua
panabangan nyo, adopun warih nan bajawek, pituah dek guru mangaji sajak dari
Alif, pituah dek mamak babilang sajak dari aso, naiak dijanjang turun
ditanggo, kato dimulai dipangkanyo, apo banalah nan manjadi pangka kato dek
kito, nan aso iyolah Allah nan kaduo bumi tigo hari nan satu nan ampek aie
sumbayang kalimo pintu rasaki anam budak dikanduang bundonyo tujuah pangkek
manusia salapan pangkek sarugo sambilan pangkek Muhammaik kasapuluah
Muhammaik jadi, disinan bakato tuhan kito Kun katonyo Allah Fayakun kato
Muhammad Nabikun kato Jibraie yaa Ibrahi kato bumi jo langik Kibrakum kato
Adam, mako manjadi sagalo pekerjaan, apo bana nan tajadi, sajak dari Luah
dengan Qalam sampai ka Arasy jo Kurisyi hinggo sarugo jo narako bago nak
bulan jo matohari walau langik dengan bumi samuik sameto sakalipun
takanduang dalam wahdaniah tuhan, adolah limo pakaronyo, manyo nan limo
parkaro, tanah baki, tanah baku, tanah hitam, tanah merah jo tanah putiah,
tanah ditampo dek Jibraie dibaok mangirok kahadiraik tuhan talempa kahateh
meja, disinan bijo mangko kababatang disitu kapeh manjadi banang disitu
langik kamarenjeang naiak disitu bumi kamahantam turun disinan ketek mangko
kabanamo disinan gadang mangko bagala disinan Adam nan batamponyo iyo
kapanunggu isi duya.

Dek lamo bakalamoan dek asa barasa juo dek bukik tumbuakan kabuik dek lauik
ampang muaro abih bulan baganti taun mako adolah anak Adam tigo puluah
sambilan urang, dikawinkan dari nan sorang ka nan sorang nan bungsu indak
bajodoh mangko banazalah nabi Adam katiko itu Ya Allah ya Rabbil alamin
perkenankanlah aku dengan anak cucu aku, kandak buliah pintak balaku
mukasuik sadang lai kadisampaikan tuhan, mako bafirman tuhan ka malaikat,
mangiroklah angkau kasarugo nan salapan, kabakan ka anak Puti Bidodari nan
banamo Puti Dewanghari anak dek Puti Andarasan bahaso inyo kadijadikan
dampiangan dek si bongsu Syis diateh duya, mako mangiriok lah malaikat
kasarugo mangabakan ka Puti Dewanghari, mamandang lah Puti Dewanghari kaateh
duya nampaklah anak Adam diateh alam Sigumawang antaro Huwa dengan Hiya
dikanduang Abun jo Makbun wallahualam gadangnyo ati, mako dikumpuekanlah
perhiasan kasadonyo, sarato payuang panji kuniang payuang bahapik timba
baliak cukuik jo marawa kuniang cando kajajakan bertatah intan dengan podi
buatan urang disarugo, mako batamulah dipuncak bukit Qaf lalu dinikahkan dek
kali Rambun Azali dipangka Titian Tujuah dibawah Mejan Nan Kiramaik, dibaka
kumayan putiah asok manjulang ka udaro takajuik sakalian malaikat tacengang
sagalo bidodari manyemba kilek dilangik bagaga patuih diateh duya tarang
bandarang cahayonyo lapeh kalangik nan katujuah tahantak kahadiraik tuhan
sabagai sasi pernikahannyo, Marapulai kaduonyo diarak kaliliang nagari
dikapalo basongkok tanduak Mangkuto Ameh nan banamo Mangkuto Sijata Jati
bajuntai parmato intan, dek lamo bakalamoan abih bulan babilang tahun salah
sorang katurunan urang nan basongkok Mangkuto Sijata Jati manjadi rajo
badaulat Sutan Sikandareni nan baranak batigo nan partamo Sutan Maharajo
Alif kaduo Sutan Maharajo Depang katigo Sutan Maharajo Dirajo, Sutan
Maharajo Alif mamarentah Banuruhum, Sutan Maharajo Depang mamarentah
dinagari Cino nan bungsu Sutan Maharajo Dirajo lapeh kapulau Andaleh sampai
dipuncak Gunuang Marapi mambagi nagari manjadi tigo luhak partamo Luhak
Tanah Data  kaduo Agam nan bongsu Luhak Limo Puluah.

Perjalanan Sutan Maharajo Dirajo
Adaopun Syekh Sikandareni rajo alam nan arih bijaksano, mancaliak anak mulai
gadang lah masak alemu jo pangaja tabik pikiran maso itu, timbua niaik dalam
hati nak manyuruah anak marantau mancari alimu jo pangalaman, mako
tapikialah joa anak nak kadilapeh balaia dilauik basa, nampaklah batang kayu
gadang tumbuah dihulu sungai Masie banamo Kayu Sajatalobi, daun rimbun
rantiangnyo banyak batang panjang luruih pulo, tabik pangana kamanabangnyo
kadibuek pincalang tigo buah untuak palapeh anak marantau, mako
dikumpuakanlah sagalo cadiak pandai ditanah Arab dibaok kapak jo baliuang
panabang kayu nantun, lah banyak urang nan manabang lah tujuah baliuang
sumbiang lah tigo kapak nan patah kayu indak kunjuang rabah, apolah sabab
karanonyo, rukun jo saraik alun tabaokkan, dek urang cadiak pandai maso itu
mambari pitunjuak jo pangaja, dikumpuakanlah urang nan banyak, didabiah
kibasy sarato unto di asok jo kumayan putiah asok manjulang kaudaro, urang
mandoa kasadonyo, mamintak Sutan Sikandareni, ya Allah ya Rabbi,
perkenankanlah aku manabang batang Kayu Sajatalobi kapaharungi lauik basa,
kandak buliah pintak balaku, baguncanglah nagari Hulu Batang Masie gampolah
hari tujuah hari tujuah malam, hinggo rubuahlah batang gadang nantun, lalu
datanglah urang nan ba ilimu diambiak daun jo batangnyo, daun diramu manjadi
dawaik kulik diolah jadi karateh kapanulih Qalam Illahi, untuak mangaji
umaik nan banyak, kulik batangnyo untuak kain sumbayang panyambah Allah
mamuji  Rasul.

“Kok nyo mandanyuk diampu kaki manyetak di ubun ubun, mato hijau angokpun
lapeh duya bapindah ka akhiraik, sakiklah kito dalam kubue sangketo sampai
ka Padang Masha, Angek cahayo tiang Arasy lapuak baserak di narako, kok lai
kito sumbayang, Qura’an jo hadis jadi pedoman suruah bakarajokan, tagah
bahantian, sapanjang kaba guru, elok masuak punco ka hulunyo, bilangan duya
kok sampai, janji akhiraik kok tibo, pasan nagari nan lah datang janji
dahulu batapati, duya papindah ka akhiraik, sananglah awak dalam kubua lapeh
katangah Padang Masha, lindok cahayo tiang arasy pulanglah kito kasarugo,
mancaliak Junjuangan basandiang jo Khadijah dlm sarugo Jannatunain”.

Rabahlah kayu Sajatalobi lalu batang dikarek tigo kapambuek pincalang tigo
buah, ciek pincalang Sutan Maharajo Alif ciek lai Sutan Maharajo Depang,
Sutan Mahadirajo ciek pulo, hari patang malam tibo dipanggie anak katigonyo
diagiah pitujuak jo pangaja sarato baka dirantau urang. Sutan Majo Alif
mandapek Mangkuto Ameh, Sutan Majo Depang diagiah pakakeh tukang, adopun
Sutan Maharajo Dirajo dibakali sabuah Kitab Undang, Ayam bakukuak subuah
tibo pagi datang matohari tabik, barangkek anak katigonyo marantau
manyabarang lauik basa, adopun tantang Sutan Maharajo Alif tambo ditutuik
hinggo disiko, Sutan Maharajo Depang tambo ditutuik sampai disiko, salorong
pado Sutan Maharajo Dirajo taruih balaie ka Pulau Andaleh dikawani Syekh
Shole nan bagala Cateri Bilang Pandai urang nan cadiak candokio lagi arih
bijaksano nan barasa dari hulu sungai Masie, dipajalanan singgah pulo
ditanah Parsi, Hindia jo Himalaya, Campo jo Siam, mandapek kawan lalu
diangkek jadi kapalo dubalang, nan bagala Harimau Campo, Kambiang Hutan,
Kuciang Siam sarato parewa nan bagala Anjiang Mualim, adopun Cateri bilang
pandai, pandai manarah manalakang mahia manjarum manjarumek santiang mamati
jo aie liua pandai manyisia dalam aie tapek manembak di nan kalam, kalam
kapiek gilo buto, basilang sajo palurunyo lah kanai sajo disasarannyo,
pandai mambuek sambang loji pakai pasak datang dari dalam alun diraiah lah
tabukak lah tibo sajo dijangkonyo, baitu pulo Siharimau Campo, urang bagak
dari India, badan babulu kasadonyo, urang takuik malawannyo makan tangannyo
bak cando guruah, capek kakinyo bak cando patuih tibo digunuang gunuang
runtuah tibo dibatu batu pacah, pandai manyambuik jo manangkok bisa mangipeh
jo malapeh pandai basilek jo balabek jikok malompek bak cando kilek, kok
disabuik tantang Sikambiang Hutan batanduak dikapalo pandai balari ditangah
rimbo tau di padang nan baliku tantu jo tanjuang nan babalik tau jo lurah
nan babatu tau jo aka nan kamambalik, babanak ka ampu kaki, barajo di hati
basutan di mato kareh hati Allahurabi, kok pakaro hetong di balakang, dikaji
pulo tantang Sikuciang Siam, kok manyuruak dihilalang salai, maambiak indak
kahilangan, bantuak bak singo lalok, santiang manipu jo manepong, kok
malangkah indak balasia, malompek indak babuni, kunun lidahnyo indak baense,
muluik manih bak tangguli kok manggauik indak mangasan, lah padiah sajo
mangko ka tau, baitu pulo tantang Sianjiang Mualim, Parewa nan datang dari
Himalaya, mato sirah bak cando sago, gigi gadang tajam babiso pulo, angoknyo
tahan larinyo kancang, pandai maintai di nan tarang pandai mahangok dalam
bancah, sabalun sampai pantang manyarah, pandai manikam jajak tingga, jajak
ditikam mati juo, bahiduang tajam bak sambilu, bia kampuang lah papaga, inyo
lah dulu sampai didalam.
Catatan:
*       Mangkuto Ameh Sijata Jati yang berbentuk tanduk diabadikan
masyarakat menjadi tudung kepala kaum Bundo Kanduang di ranah Minang.
*       Sutan Sikandar Reni dalam al Qur’an disebut Raja Iskandar Zulkarnain
yang artinya Raja yang mempunyai dua tanduk atau Alexander The Great King of
Macedonia

Wilayah Minangkabau menurut Barih Balabeh Tambo Adat Minangkabau
Minangkabau adalah nama bagi suatu etnis yang terdapat di Indonesia dengan
budaya, bahasa, kawasan dan suku bangsa dengan nama yang sama juga iaitu
Minangkabau, yang dari segi topografi kawasan Minangkabau ini dilintasi
dataran tinggi Bukit Barisan yang memanjang dari Utara ke Selatan dan
melintang dari pantai Barat hingga dataran rendah pulau Sumatera bagian
tengah.

Wilayah Minangkabau dapat dipahami dalam dua hal.

1. Menurut Pengertian Budaya iaitu suatu wilayah yang didukung oleh sebuah
masyarakat yang kompleks, yang bersatu dibawah naungan PERSAMAAN ADAT dan
FALSAFAH HIDUP sebagai KESATUAN GEOGRAFIS, HISTORIS, KULTURIS, POLITIS dan
SOSIAL EKONOMI.

2. Menurut Pengertian Geografis iaitu suatu kesatuan wilayah yang terdiri
dari DAREK dan RANTAU dimana Darek meliputi wilayah sekitar Dataran Tinggi
Bukit Barisan, Lembah dan Perbukitan disekitar Gunung Singgalang, Merapi,
Sago dan Tandikat yang disebut sebagai daerah Luhak nan Tigo, sedangakan
RANTAU terbagi atas RANTAU PESISIR BARAT yang memanjang dari Utara ke
Selatan sepanjang daerah sekitar pantai Barat Sumatera Tengah yang disebut
juga sebagai PASISIA PANJANG sedangkan RANTAU PESISIR TIMUR adalah wilayah
yang dialiri oleh sungai-sungai besar Batanghari, Indragiri, Kampar, Tapung
Siak dan Rokan yang disebut sebagai RANTAU PESISIR TIMUR.

Secara umum disebutkan bahwa daerah Minangkabau terdiri atas 4 bahagian

1. Darek
Daerah Luhak nan Tigo dengan Tiga Gunuang Marapi, Singgalang dan
Sago

2. Pasisia
Daerah Sepanjang Pantai Barat Sumatera Tengah sejak perbatasan
Bengkulu sekarang (Muko-Muko), Pesisir Selatan Painan, Padang, Pariaman,
Pasaman hingga perbatasan Sumatera Utara bagian Barat Sibolga dan Gunuang
Sitoli

3. Rantau
Daerah Aliran sungai yang bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina
Selatan

4. Rantau nan Sambilan
Negeri Sembilan di Semenanjung Tanah Melayu-Malaysia sekarang

Batas Wilayah Adat Minangkabau sebagaimana disebut dalam Adat Barih Balabeh
Minangkabau iaitu Adat Limbago dalam nagari, Tambo Adat Minangkabau “Jauah
nan buliah ditunjuakkan, dakek nan buliah dikakokkan, sabarih bapantang lupo
satitiak bapantang ilang, kok ilang tulisan di Batu, di Limbago tingga juo”,
Lareh Nan Duo Luhak nan Tigo, Partamo Kalarasan Koto Piliang duo Bodi
Caniago, Luhak nan tuo Tanah Data duo Luhak Agam nan bongsu Luhak
Limopuluah, tiok Luhak dibari bapangulu, urang nan basa dalam luhak  nan
baulayat sajak dari Nan Salareh Batang Bangkaweh, Salilik Gunuang Marapi
Saedaran Gunuang Pasaman Sajajaran Sago jo Singgalang hinggo Talang jo
Gunuang Kurinci, dari Sirangkak Nan Badangkang hinggo Buayo Putiah Daguak
sampai ka Pintu Rajo Ilia jo Durian di takuak rajo sampai Kurinci Sandaran
Aguang, Sipisak Pisau Anyuik, Si Alang Balantak Basi, hinggo Aia Baliak
Mudiak, sampai ka Ombak Nan Badabua, sa iliran Batang Sikilang, hinggo Lauik
Nan Sadidiah, ka Timua Ranah Aia Bangih, Rao sarato jo Mapa sampai Tunggua
jo Gunuang Malintang, taruih ka Pasisia Banda Sapuluah, inggo Taratak jo Aia
Itam, sampai ka Tanjuang Simalindu, taruih ka Pucuak Jambi Sambilan Lurah.
itu nan disabuik Saparentah Daulat Pagarayuang Nan Diganggam Taguah Dipacik
Arek, kok diliek pulo tantang pado Rantau Nan Kurang Aso Duopuluah, tiok
rantau dibari ba Rajo, Rajo Puatin Tiang Panjang Rajo Nagari Pulau Punjuang,
Rajo Gamuyang Gunuang Sahilan sarato Nan Dipituan Nagari Basyrah jo Rajo
Sumbayang Nan Dipituan Luhak Singingi, Urang Gadang Datuak Rajo Sadio Rajo
Kinali, Nan Dipituan Rajo Munang Rajo Rao Aia Bangih, Rajo Sungai Pagu Muaro
Labuah, Rajo Lubuak Bandaro Rajo Rambah Rokan Kubu,  Datuak Rajo Bandaro
Rajo Lindai Tapuang, Sutan Gasib Rajo Siak, Datuak Tanah Data jo Datuak
Pasisia sarato Datuak Limo Puluah jo Datuak Kampar  Urang Gadang Pakanbaru,
sahinggo Rajo Tambilahan, Rajo Rengat  sarato Rajo Asahan  itu nan disabuik
Pagangan Arek Ameh Manah Daulat Pagaruyuang.

Keterangan:
*       Salilik Gunuang Marapi
Iaitu daerah Luhak nan Tuo Tanah Datar, Luhak nan Tangah  Agam dan Luhak nan
Bongsu Limo Puluah Koto.
*       Si rangkak nan badangkang
Negeri asal di lembah lereng Merapi Pariangan Padang Panjang.
*       Buayo Putiah Daguak
Sekitar Pesisir Selatan / Indopuro
*       Pintu Rajo Ilia
Perbatasan daerah Rejang Bengkulu
*       Durian Ditakuak Rajo
Daerah Jambi arah ke sebelah barat
*       Si Pisak Pisau Anyuik
Daerah Indragiri Hulu hingga perbatasan Gunung Sahilan
*       Si Alang Balantak Basi
Seputaran Gunung Sahilan hingga Kuantan Singingi – Simandolak
*       Aia Babaliak Mudiak
Daerah Kampar Pesisir Timur dimana waktu musim pasang, arus Selat Malaka
membawa gelombang besar yang disebut Bono
*       Ombak Nan  Badabua
Pesisir dan pulau2 di lautan Hindia
*       Sa iliran Batang Sikilang
Daerah di seputaran Batang Sikilang
*       Gunuang Mahalintang
Daerah Perbatasan dengan Mandailing Tapanuli Selatan
*       Rao jo Mapa Tunggua
Daerah Rao sampai ke Daratan Sumatera Tengah bagian Timur dan Selatan –
Tapung Kiri dan Tapung Kanan, Rokan Hulu, Petapahan, Mandau dan Rokan Kubu
*       Pasisia Banda Sapuluah
Daerah pantai barat ke arah utara dekat perbatasan Sibolga dan Gunuang
Sitoli
*       Aia Itam
Daerah Dataran Rendah Sumatera Tengah yang warna rawa – air anak sungainya
hitam
*       Tanjuang Simalindu
Daerah sebuah tanjung sekitar aliran sungai yang menjorok ke daerah Pucuk
Jambi sambilan Lurah

Niniak muyang kito dari generasi ke generasi yang semakin berkembang jua
menganjurkan anak kemenakan membuka areal baru membentuk taratak jika
semakin ramai anak cucu dibentuk jorong jo kampung sarato nagari, disusun
sesuai ketentuan minimum  “nan ba kaampek suku”, walaupun selalu berpindah2
dari satu wilayah ke wilayah lain dan selanjutnya menetap di kantong2
wilayah yang lahannya subur dan ikan nya banyak untuk mendapatkan kehidupan
yang lebih baik dan sejahtera dalam rangka mancarikan “nasi nan sasuok,
pungguang nan tak basaok dan ameh nan sakauik” namun muyang2 kita itu tetap
menjalin hubungan dengan daerah asal yang disebut dalam ketentuan adat:
“Jauah cinto mancinto  dakek jalang manjalang,  jauah mancari suku dakek
mancari indu (induak)”
Tidak jarang komunikasi ke Tanah Asal terputus karena sudah jauh dari pusat2
kelembagaan adat di Luhak nan tigo terutama Pusat Pemerintahan Adat
Pagaruyung, bahkan terjebak dan terisolasi akibat perhubungan dan lalu
lintas yang sulit terutama selama 350 tahun masa pembodohan penjajah
Belanda, hingga sudah beberapa generasi tidak lagi melihat tanah asal
leluhur sementara peradaban bertambah maju dan semakin dinamis, namun
ketentuan adat yang pokok iaitu ‘Basuku bakeh ibu babangso bakeh bapak’
tidak akan hilang begitu saja “indak lakang dek paneh, indak ka lapuak dek
hujan”  sebagai warisan dari nenek moyang setiap Generasi Anak Suku Bangsa
Minangkabau dimanapun dia berada.

Wallahualam bissawab, antah iyo antah indak kito pulangkan sajo ka nan satu.
wasalam

Penulis : Arman Bahar Piliang Malin Bandaro
Duri Riau

Sumber:

http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/

About minangheritage

Minangkabau Heritage adalah sebuah gerakan konservasi Warisan Budaya Minangkabau yang berangkat dari kesadaran akan perlunya portal open data dengan sumber terbuka yang bertemakan Kebudayaan Minangkabau. Proyek ini diselenggarakan secara gotong royong baik dari sisi teknis, penyuntingan naskah dan pelbagai kegiatan lainnya. Saat ini ada 3 Sub Tema besar yang sedang dikerjakan yaitu : Sejarah Minangkabau, Budaya Minangkabau, Warisan Minangkabau. Ingin berpartisipasi ? Silahkan kirim file, naskah, dokumen anda melalui menu yang tersedia atau kiri email beserta lampiranya ke [email protected]

Check Also

Kudeta Di Pagaruyung (1514- 1524), Peristiwa Tragis Yang Terlupakan

  Penyerbuan Dewang Parakrama Dari pihak dalam negeri, ketidaksenangan terhadap pemerintahan Maharaja Dewana dan Raja …

3 comments

  1. Mantap

  2. Sabana langkok

  3. ancak,langkok…

Leave a Reply

Your email address will not be published.